Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden JL Vervoort Verhuur, h.o.d.n. JL Verhuur:

Artikel 1. Algemeen:

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering/huurovereenkomst tussenJL Verhuur en haar wederpartij verder te noemen “huurder”.

Artikel 2. Reservering/huurovereenkomst:

Een reservering wordt pas door ondertekening van de huurovereenkomst bindend en de huurder gaat stilzwijgend akkoord met de verhuurvoorwaarden, welke op de website van JL  Verhuur vermeld staan.

Artikel 3. Duur van de huurovereenkomst:

De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd en gaat in op het moment van levering (datum en tijd) en eindigt op een vooraf afgesproken periode (datum en tijd) of nadat de huurder aan JL Verhuur schriftelijk, per mail of telefonisch heeft doorgegeven dat de huurovereenkomst beëindigd kan worden. De overeengekomen huurperiode loopt door op zaterdag en zondagen alsmede op in Nederland algemeen erkende feestdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Huurperiode:

Bij JL Verhuur heeft u de volgende mogelijkheden: 

  1. Een halve dag is maximaal 4 uur per dag ophalen 08.00 en retour 12.00 uur of ophalenvanaf 13.00 en terugbrengen voor 17.00 uur.
  2. Een dag is maximaal 24 uur, deze dag begint op moment van levering en eindigt 24 uur later.Een uitzondering hierop is bij het huren van een aggregaten/ aanhangers/minigravers/hoogwerkers/diesel motoren en benzine motoren.Hier is een daggebaseerd op 8 draaiuren.
  3. Extra dag deze volgt de eerste dag op en begint op de eindtijd van de eerste dag en loopt dan weer 24 uur door. Voor iedere volgende dag die nog gehuurd wordt komt er steeds 24 uur bij, deze gaat in op de eindtijd van de vorige huurperiode.
  4. Een weekend begint op zaterdag en dan tussen 8.00 en 9.00 uur ophalen en de volgende maandag tussen 8.00 en 9.00 uur terugbrengen.
  5. Een week bestaat uit 7 dagen en deze begint op de tijd van levering en loopt daarna 7 x 24 uur door.

Artikel 5. Legitimatie:

Wij vragen aan iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig Nederlands legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (EU-paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).Wij noteren altijd het documentnummer van het legitimatiebewijs, maar vragen en noteren ook altijd het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die het gehuurde bij ons ophaalt op de huurovereenkomst.

Artikel 6. Levering:

Alle gehuurde gereedschappen en/of machines kunnen tijdens openingstijden opgehaald worden bij onze vestiging Industrieterrein 110, 5981 NC  Panningen.

Artikel 7. Borgsom:

1. JL Verhuur is gerechtigd bij levering van het gehuurde aan huurder een borgsom te verlangen. Deze borgsom vragen wij aan alle particulieren en bedrijven die geen rekeningklant bij JL Verhuur zijn. De hoogte van de borgsom staat vermeld op de website onder de diensten.
2. De borgsom dient op moment van levering, via de pin/contant vooraf aan JL Verhuur voldaan te worden.
3. Aan het einde van de huurperiode maakt JL Verhuur de eindafrekening op met hierin opgenomen de huurtarieven, eventuele reinigings-, reparatie-, en slijtagekosten, de kosten van alle verbruikte toebehoren en alle overige kosten. Hierna vindt de verrekening plaats met -indien van toepassing- de reeds betaalde borgsom.

Artikel 8. Huurtarieven:

Alle in de website en in de huurovereenkomst opgenomen (huur)tarieven zijn exclusief BTW als ook inclusief BTW vermeld en indien gewenst ontvangt de huurder een eindfactuur met daarin een overzicht van de (huur)tarieven exclusief BTW, de BTW en de (huur)tarieven inclusief BTW aan.

Artikel 9. Gebruik – onderhoud – reiniging – herstel:

De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden. De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen. Verder is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dient -indien van toepassing- ervoor te zorgen dat het oliepeil van het gehuurde op het juiste peil blijft. De huurder dient het gehuurde schoon en in dezelfde staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Bij het constateren van defecten c.q. gebreken aan het gehuurde dient de huurder dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur te melden aan JL Verhuur. De reparatiekosten voor het herstel van defecten c.q. gebreken, buiten normale slijtagekosten, en de kosten voor het reinigen van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.

Artikel 10. Slijtage:

Voor gebruikersslijtage aan bepaalde toebehoren, zoals bijvoorbeeld diamantboren, diamantschijven en beitels brengen wij extra kosten in rekening. Dit geldt niet voor alle toebehoren, maar dit wordt altijd door JL Verhuur vermeld of aangegeven.Voor gereedschappen en toebehoren welke na de verhuurperiode kapot of niet meer bruikbaar zijn worden tevens extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Toebehoren:

Sommige toebehoren kunt u bij de JL Verhuur huren maar er zijn ook toebehoren die u alleen kunt kopen. Niet gebruikte toebehoren worden uiteraard teruggenomen.

Artikel 12. Verlies – diefstal – brand:

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, verlies, brand, onachtzaamheid e.d. tijdens de gehele huurperiode. Ook is de huurder verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur aan JL Verhuur te melden en aangifte te doen bij de politie. Verder dient de huurder een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan JL Verhuur te overhandigen. De schade wordt begroot op minimaal de dagwaarde van het huurobject en de gederfde winst en dient de huurder aan JL Verhuur te vergoeden.

Artikel 13. Retourlevering:

De huurperiode eindigt op de afgesproken datum en tijd welke vooraf is aangegeven op de huurovereenkomst of datum en tijd bij verlenging van de huurperiode die tussentijds door de klant telefonisch of per mail is doorgegeven. Bij inlevering wordt er gekeken of alles weer in goede staat, schoon en compleet is en tevens wordt er dan, indien van toepassing, bepaald wat de klant aan extra toebehoren en accessoires heeft verbruikt, dit alles wordt weer genoteerd op de huurovereenkomst, waarna JL Verhuur de overeenkomst ondertekend. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde, heeft JL Verhuur het recht het huur tarief over de termijn, waarin het gehuurde onrechtmatig in bezit van de huurder is gerekend, dubbel te berekenen.

Artikel 14. Betaling – facturatie:

De eindafrekening of facturatie vindt bij JL Verhuur altijd pas na de verhuurperiode plaats.
1. Indien bij levering door de huurder een borgsom is betaald dan wordt de eindafrekening hiermee verrekend.
2. Alle facturen (indien van toepassing) dienen te worden betaald binnen 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Als niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald wordt, is de huurder, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Huurder is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan van 5% per maand.
4. Indien JL Verhuur door het verzuim van huurder genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratie-, gerechtelijke-kosten voor rekening van de huurder.
5. In geval van verzuim is huurder verplicht tot onmiddellijke teruggave van al het gehuurde en heeft JL Verhuur het recht zich toegang te verschaffen tot de gebouwen en terreinen van de huurder, teneinde de betreffende zaken weer in bezit te krijgen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door JL Verhuur geleden schade komen voor rekening van de huurder.

Artikel 15. Eigendom van het gehuurde:

1. Al het verhuurde blijft volledig en onvervreemdbaar eigendom van JL Verhuur. De huurder kan het gehuurde in geen geval verkopen, onderverhuren of in onderpand geven, dan wel aan een ander ter beschikking stellen om welke reden dan ook.
2. Huurder dient JL Verhuur onmiddellijk in kennis te stellen in het geval dat derden rechten op het gehuurde zouden doen gelden dan wel in het geval dat beslag wordt gelegd.
3. Schade of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig informeren hierover, komen volledig voor rekening van de huurder. Bovendien houdt JL Verhuur het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisneming c.q. ingebrekestelling. De hiermee gepaard gaande kosten komen ook voor rekening van de huurder.
4. JL Verhuur kan aan de huurder het gehuurde ten aller tijden opeisen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid:

1. Huurder kan JL Verhuur nimmer aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen verband houdende met de gehuurde goederen en/of materialen, behoudens en voor zover huurder kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JL Verhuur en is via ons bedrijf niet verzekerd.
2. JL Verhuur is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, met name voor bedrijfs- of andere gevolgschade ontstaan door het uitvallen of defect raken van het gehuurde, is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Huurder is voor de aanhangwagen en de rolsteiger volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, brand en onachtzaamheid.

Artikel 17. Boetes:

Alle boetes en bekeuringen die tijdens de huurperiode door de huurder worden verkregen komen voor rekening van de huurder.

Artikel 18. Overmacht:

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van JL Verhuur liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van JL Verhuur, alsmede oorlog, oproer, brand, ongeval, natuurverschijnselen, hoge waters noden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen. JL Verhuur is gerechtigd de gesloten huurovereenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming gedurende een door JL Verhuur te bepalen redelijk termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de huurovereenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder aan diens verplichtingen jegens JL Verhuur tot aan dat moment te voldoen.

Artikel 19. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechter:

1. Op de tussen JL Verhuur en de huurder gesloten huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin JL Verhuur gevestigd is, tenzij JL Verhuur kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Artikel 20. Vaststellen van schade of vervangingswaarde:

Bij schade aan het gehuurde materieel maakt JL Verhuur een kosteloze expertise van de schade. Indien de schade meer dan €500 excl. BTW is, zal een expertise bureau ingeschakeld worden voor een juiste en bindende taxatie. De kosten voor deze expertise zijn voor rekening van de huurder.